Använd vår hemleverans30 dagars öppet köpKöp nu, betala i slutet av juni

Klicka för att se våra aktuella deals

Bolagsordning

§ 1       Firma

Bolagets firma (namn) är Sportamore AB (Publ).

§ 2       Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 3       Verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå av handel med varor och tjänster inom sport och mode samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4       Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 640.000 kronor och högst 2.560.000 kronor.

§ 5       Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4.600.000 stycken och högst 18.400.000 stycken.

§ 6       Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7       Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma utses en auktoriserad revisor med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den årsstämma som hålles under det nästföljande räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8       Kallelse

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra i Dagens Nyheter.

§ 9       Anmälan till bolagsstämma

För att deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 15 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i denna paragraf.

§ 10     Ärenden på årsstämma

På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två protokollförare
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och revisor samt eventuell revisorssuppleant
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11     Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår dvs. 1 januari – 31 december.

§ 12     Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

———————