Använd vår hemleverans30 dagars öppet köpKöp nu, betala i slutet av juni

Spana in dagens bästa erbjudanden

Bolagstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan bolaget kalla till extra bolagsstämma. Kallelse till årsstämma ska enligt aktiebolagslagen utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. I enlighet med bolagsordningen skall kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra i Dagens Nyheter.

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem arbetsdagar före bolagsstämman, samt anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget enligt kallelsen. För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före stämman, så att omregistreringen hinner blir verkställd senast fem arbetsdagar före bolagsstämman. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman så att ärendet kan införas i kallelsen.

Fullmakt vid bolagsstämma

Fullmaktsformulär

2020

2020-05-20: Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2020-05-15: Förslag - ny bolagsordning

2020-05-15: Formulär för poströstning

2020-05-15: Årsredovisning 2019

2020-05-15: Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 ABL

2020-05-15: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ) (2020-06-12)


2019

2019-05-21: Justerat protokoll årsstämma Sportamore AB (publ) (2019-05-20)

2019-04-25: Annual Report 2018

2019-04-25: Årsredovisning 2018

2019-04-25: Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 ABL

2019-04-25: Redovisning av styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2019-04-25: Fullständigt förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

2019-04-25: Fullständigt förslag till emissionsbemyndigande

2019-04-25: Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

2019-04-25: Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande

2019-04-15: Notice of annual general meeting in Sportamore AB (publ) (2019-05-20)

2019-04-15: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ) (2019-05-20)


2018

2018-12-18: Justerat protokoll extra bolagsstämma (2018-12-17)

2018-11-21: Fullständiga villkor teckningsoptioner

2018-11-21: Fullständigt förslag teckningsoptioner

2018-11-21: Revisorns yttrande enligt ABL 14:8

2018-11-21: Styrelsens redogörelse enligt ABL 14:8

2018-11-15: Notice of extraordinary general meeting in Sportamore AB (publ) (2018-12-17)

2018-11-15: Kallelse till extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ) (2018-12-17)

2018-05-24: Justerat protokoll årsstämma Sportamore AB (publ) (2018-05-22)

2018-04-27: Årsredovisning 2017

2018-04-19: Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 ABL

2018-04-19: Redovisning av styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2018-04-19: Fullständigt förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

2018-04-19: Fullständigt förslag till emissionsbemyndigande

2018-04-19: Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

2018-04-19: Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande

2018-04-19: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ) (2018-05-22)


2017

2017-05-22: Justerat protokoll årsstämma (2017-05-09)

2017-04-18: Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 ABL

2017-04-18: Redovisning av styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2017-04-18: Fullständigt förslag till ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare

2017-04-18: Fullständigt förslag till emissionsbemyndigande

2017-04-18: Årsredovisning 2016

2017-04-07: Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

2017-04-07: Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande

2017-04-06: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ) (2017-05-09)


2016

2016-06-20: Justerat protokoll årsstämma (2016-06-20)

2016-05-17: Fullständiga villkor teckningsoptioner

2016-05-17: Fullständigt förslag teckningsoptioner

2016-05-17: Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL

2016-05-17: Styrelsens redogörelse över ersättning till ledande befattningshavare

2016-05-09: Årsredovisning 2015

2016-05-04: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ) (2016-06-07)

2016-05-04: Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

2016-05-04: Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna.


2015

2015-10-02: Justerat protokoll extra bolagsstämma (2015-09-23)

2015-09-02: Förslag till beslut (2015-09-23)

2015-09-02: Fullständiga villkor (2015-09-23)

2015-09-02: Revisors yttrande (2015-09-23)

2015-09-02: Styrelsens redogörelse enligt ABL 14:8 (2015-09-23)

2015-08-31: Kallelse till extra bolagsstämma (2015-09-23)

2015-05-13: Justerat protokoll årsstämma (2015-05-13)

2015-03-31: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ) (2015-05-04)

2015-03-31: Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

2015-04-07: Årsredovisning 2014


2014

2014-04-23: Justerat protokoll årsstämma (2014-04-23)

2014-04-09: Förslag inför årsstämman (2014-04-23)

2014-04-01: Årsredovisning 2013 (2014-04-23)

2014-03-24: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ) (2014-04-23)


2013

2013-11-12: Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2014

2013-05-21: Justerat protokoll årsstämma (2013-05-07)

2013-04-23: Förslag till årsstämman (2013-05-07)

2013-04-09: Kallelse till årsstämma (2013-05-07)