Använd vår hemleverans30 dagars öppet köpKöp nu, betala i slutet av juni

Klicka för att se våra aktuella deals

Ersättning styrelse/ledning

Ersättning till styrelseledamöter

Arvoden och annan ersättning till styrelsen, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 7 juni 2016 beslutades att den årliga ersättningen till styrelseledamöter ska uppgå till 100 000 kronor och till 200 000 kronor för styrelsens ordförande. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som medlemmar i styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare

De ledande befattningshavare som omfattas av dessa riktlinjer är för närvarvarande verkställande direktören och sex personer som ingår i bolagsledningen. De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål (bonus), långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer (långsiktiga incitament) samt pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och i förekommande fall avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska tas hänsyn till befattning, Bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

Fast lön

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Rörlig lön (“Bonus”)

Ledande befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Kriterierna för att erhålla bonus ska vara knutna till måluppfyllnad i förhållande till antagen budget och baseras på försäljningsmål och EBIT och personlig prestation.

Ersättningen från bonusprogrammet kan maximalt utgöra 70 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och 70 procent av den fasta årslönen för övriga ledningen. Vid maximalt utfall kan cirka 5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) komma att utbetalas inom ramen för bonusprogrammet.

Långsiktiga incitament

Det finns två utestående incitamentsprogram. Vid årsstämman 2016 beslutades att emittera totalt högst 140 000 stycken teckningsoptioner vilka samtliga tecknades av Bolagets dotterbolag under 2016 för att kunna överlåtas till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner. Under 2018 beslutades på extra bolagsstämma att emittera totalt högst 300 000 stycken teckningsoptioner, vilka samtliga tecknades av Bolagets dotterbolag under 2018 för att kunna överlåtas till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner. Incitamentsprogrammen finns beskrivna i årsredovisningen.

Pension

Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som den ledande befattningshavaren är anställd i.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den ledande befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under uppsägningstiden ska ledande befattningshavare vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas högst för 6 månader efter uppsägningstidens utgång. I dagsläget är den längsta uppsägningstiden i Sportamore 6 månader, och avgångsvederlag förekommer endast för verkställande direktören som har ett maximalt avgångsvederlag om sex månadslöner vid uppsägning från Sportamores sida, under förutsättning att uppsägningen inte föranletts av avtalsbrott från den verkställande direktörens sida

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.