Kallelse till extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ)

Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 september 2015 kl. 17.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per torsdagen den 17 september 2015, dels ii) senast den 17 september 2015 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till [email protected].

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 17 september 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakten i original skall medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sportamore.se/ir och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som företräder en juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokollförare
6. Val av protokolljusterare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Jan Friedman utses till ordförande på bolagsstämman.

Förslag till beslut att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att utge teckningsoptioner i Bolaget på i huvudsak följande villkor.

Högst 308.000 teckningsoptioner skall utges till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget. Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna skall ha rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Det fullständiga förslaget innehåller ramar för fördelning inom vilka maximal tilldelning inte kan garanteras.

Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en premie motsvarande 24 procent av marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet. Premien fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av dagskursen för Bolagets aktier den 23 september 2015. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 november 2018 till och med den 15 november 2018. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 42.482,77 kronor fördelat på 308.000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,48 procent av Bolagets utestående antal aktier och röster. Utspädningseffekten om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir maximalt cirka 4,95 procent.

Sedvanliga omräkningsvillkor skall gälla för teckningsoptionerna.

Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna skall ingå i ett incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i Bolaget, detta i syfte att Bolaget skall kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var

8.539.278 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 8 (teckningsoptioner) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare

företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid

bolagsstämman.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.sportamore.se/ir, minst tre veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i augusti 2015

Styrelsen i Sportamore AB (publ)

       

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och under 2013 attraherade Sportamore över 20 miljoner besökare och blev utnämnda till Årets e-handel av såväl Internetworld som på Nordic eCommerce Awards. Under 2015 har Bolaget fortsatt vinna priser och blivit utsedda till Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards, ett pris Bolaget även fick 2014 då man även vann Årets Nätbutik i kategorin Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar. Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se