Kommuniké från årsstämma

Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 7 juni 2016 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2015. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2015. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna varvid ett arvode om 200 000 kronor utgår till styrelseordföranden och ett arvode om 100 000 kronor utgår till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Stämman beslutade att omvälja Jan Friedman, Kent Stevens Larsen, Håkan Lindström och Mariette Kristensson samt nyvälja Gunilla Herlitz och Birgitta Stymne Göransson som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Jan Friedman valdes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och teckningsoptioner i bolaget. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag emittera högst 140 000 teckningsoptioner att användas inom ramen för ett incitamentsprogram. Teckningsoptionerna skall kunna tecknas vederlagsfritt av ett helägt dotterbolag till Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i bolaget eller dotterbolag. Teckningsoptionerna överlåts mot betalning av en premie motsvarande 24 procent av marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av dagskursen för bolagets aktier den 7 juni 2016. Teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 8 juni 2020 till och med den 22 juni 2020.

Stämman beslutade att fastställa nomineringsförfarande för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

       

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och under 2015 attraherade Sportamore över 37 miljoner besökare och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakt medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 har Bolaget fortsatt vinna priser och blivit utsedda till Årets bästa e-handelssajt av Internet World. Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.