Använd vår hemleverans30 dagars öppet köpKöp nu, betala i slutet av juni

Klicka för att se våra aktuella deals

Valberedning

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och skall utgöras av styrelsens ordförande, en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt ytterligare en ledamot som skall vara oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget. Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsens ordförande och de två ledamöterna som utsetts av aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare icke önskar utse en representant skall den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen har till uppgift att, inför årsstämman, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningens ordförande utgår men ej till de andra ledamöterna.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.


Valberedningen inför årsstämman 2020 består, jämte styrelsens ordförande, av:
Anders Cedermark (valberedningens ordförande)
Joakim Friedman (J3 Brunkeberg Invest AB)
Olle Setterberg (Kalin & Setterberg AB)

Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till Valberedningen per post under adress:
Sportamore AB (publ)
Att: Valberedningen
Gustavslundsvägen 151E
167 51 Bromma

Alternativt via e-post: valberedning@sportamore.se